وبگاه شخصی سيده ساناز رمضانپور

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. Safari R, Shabani A, Ramezanpour SS, Imanpour MR, Alternations of heat shock proteins (hsp70) gene expression in liver and gill of Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1987) exposed to cadmium chloride, Iranian Journal of Fisheries Sciences, 2014, شماره (13), 979-997
 2. Moloudi F., Nabvabpour S. Ramezanpour S.S., Soltanloo H, Catalase and Metallothionein genes expression analysis in wheat cultivars under drought stress condition, Journal of Plant Molecular Breeding , 2013, شماره (1), 54-68
 3. Bagheri Bajestani F., Ramezanpour S.S, Soltanloo H., Navabpour S., Vakili Bastam Sh., Induced acidic chitinase expression and Scab-resistant in wheat under field condition, Journal of Science, Islamic Republic of Iran, 2012, شماره (23), 205-211
 4. Yarmohammadi M., Shabani A., Pourkazemi M., Soltanloo H., Imanpour M.R., Ramezanpour S.S., Smith-Keune C., Jerry D.R, The influence of starvation and re-feeding on compensatory growth, plasma metabolites and Insulin-like growth factor I mRNA expression of Persian sturgeon (Acipenser persicus). , Iranian Journal of fisheries sciences, 2012, شماره (12), 465-483
 5. Mohammadi M., Ramezanpour S.S., Navabpour S., Soltanloo H., Kalateh Arabi M., Kia Sh, Generation mean analysis and heritabilities of resistance to Mycosphaerella graminicola in wheat, Crop Breeding Journal , 2012, شماره (2), 35-42
 6. نواب پور س، رمضانپور س س، کاظمی گ, تجزيه و تحليل مولكولي واكنش فوق حساسيت و فرآيند پيري در برگ گندم, ژنتیک نوین, 1394, شماره (10), 59-68
 7. سیفتی س ا، رمضانپور س س، سلطانلو ح، صالحی م، سپهوند ن ع , بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا ( Chenopodium quinoa), نشريه توليد گياهان زراعي , 1394, شماره (8), 153-169
 8. چنارانی ن، رمضانپور س س، سلطانلو ح، یامچی ا، کیا ش, بيان ژن و فعاليت آنزيمي پراكسيداز و پلي فنول اكسيداز در پاسخ به بيماري سپتورياي برگي گندم, ژنتیک نوین, 1394, شماره (10), 251-258
 9. صفری ر، شعبانی ع، رمضانپور س س، کلنگی میاندره ح, تاثیر دزهای تحت کشنده سم اندوسولفان بر بیان ژن HSP70 و آسیبهای بافت آبشش در تاسماهی ایرانی, نشریه نوسعه آبزی پروری, 1394, شماره (9), 65-80
 10. مازندرانی ا، رحیم ملک م، نواب پور س، رمضانپور س س, ارزیابی تغییرات میزان کلروفیل و بیان ژنهای کاتالاز و DREB1 در ارقام سویا در شرایط تنش خشکی, فنآوری زیستی در کشاورزی , 1393, شماره (13), 45-58
 11. نژادصادقی ل، معالی امیری ر، زینالی ح، صادق زاده ب، رمضانپور س س, ارزيابي برخي پاسخهاي القا شده گندم نان و دوروم در تنش سرما, ژنتیک نوین, 1393, شماره (9), 353-362
 12. شیری ا، رمضانپور س س، سلطانلو ح، کلاته عربی م، کیا ش, بررسی تنوع ژنتیکی برخی لاینهای جو زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP, ژنتیک نوین, 1393, شماره (9), 1-10
 13. اربابی س، قورچی ت، رمضانپور س س، تربتی نژاد ن م، صمدی ف, ارزشیابی پروتئین نسبتهای مختلف علوفه به كنسانتره در جیره با استفاده از سیستمهای كربوهیدارت و پروتئین خالص كرنل و نورفور, نشريه پژوهش در نشخواركنندگان , 1393, شماره (2), 61-79
 14. نواب پور س، رمضانپور س س، کاظمی گ, بررسی رشد رویشی، تغییرات فیزیولوژیکی و بیان ژن نیترات ردوکتاز تحت تاثیر مقادیر کود اوره در اسفناج, مجله علوم و فنون باغبانی, 1393, شماره (15), 107-118
 15. براتی م، امیری ر، ابراهیمی م، نقوی م ر، نیکخواه ح ر، سلطانلو ح، یوسفی راد س، رمضانپور سس , مکان یابی QTLهای مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه جو, ژنتیک نوین, 1392, شماره (5), 145-158
 16. کاظمی شاهاندشتی س س، معالی امیری ر، زینالی ح، رمضانپور س س، مهدیه م، طباطبایی فر س ع, ارزیابی کمی الگوی بیان ژن روبیسکو و برخی صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرما در گیاه نخود, بیوتکنولوژی کشاورزی, 1392, شماره (5), 145-158
 17. فانز پ، نواب پور س، اصغری آ، رمضانپور س س, ارزیابی نقش تبادلی رادیکال‏های اکسیژن بر بیان برخی ژن‏های پاد اکسیدان در گندم, ژنتیک نوین, 1392, شماره (8), 99-110
 18. حیدری ف، رمضانپور س س، سلطانلو ح، کلاته عربی م، کیا ش, تجزیه ژنتیکی مقاومت به سپتوریا در گندم در مرحله گیاهچه ای, ژنتیک نوین, 1392, شماره (8), 289-298
 19. مولودی ف، نواب پور س، رمضانپور س س، سلطانلو ح, بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه، شاخص های رشد، میزان کلروفیل و سطح اکسیداتیوسلولی در گندم, مجله پژوهش و سازندگی , 1392, شماره (101), 115-126
 20. محمدی م، رمضانپور س س، نواب پور س، سلطانلو ح، کیا ش, بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها, مجله پژوهشهای تولید گیاهی , 1391, شماره (19), 1-18
 21. شعبانی ح، موسوی ا، سلطانلو ح، رمضانپور س س، سنجریان ف، کلاته عربی م, بررسی الگوی بیان ژنهای پروتئین ریبوزومی L3 تحت آلودگی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم, مجله بیماریهای گیاهی , 1391, شماره (49), 25-37
 22. کاظمی گ، نواب پور س، رمضانپور س س, ارزيابي ميزان بيان ژن كاتالاز وصفات مورفولوژيكي تحت تنش شوري در دو رقم مقاوم و حساس گندم نان, ژنتیک نوین, 1391, شماره (7), 79-87
 23. نظری م ر، معالی امیری ر، رمضانپور س س, ارزيابي كمي الگوي بيان ژنهاي بتاگالاكتوزيداز و بتاگلوكوزيداز تحت تنش سرما در گياه نخود, ژنتیک نوین, 1390, شماره (5), 59-70
 24. نظری م ر، معالی امیری ر، رمضانپور س س, ارزيابي كمي الگوي بيان ژن سوكروز سينتاز تحت تنش سرما در گياه نخود, ژنتیک نوین, 1390, شماره (6), 59-69
 25. نظری م ر، معالی امیری ر، رمضانپور س س, بررسى پاسخ آنزيمى و بيان نسبى ژن هاى كاتالاز و پراكسيداز به تنش سرما در ژنوتيپ هاى ايرانى نخود, ژنتیک در هزاره سوم, 1390, شماره (9), 2290-2299
 26. سلطانلو ح، رمضانپور س س، گودت د, مطالعه الگوي بيان ژن كيتيناز طي آلودگي نسبت به بيماريهاي زنگ زرد و قهوه‌اي در لاينهاي تقريباً ايزوژن گندم داراي مكان ژني Lr34/Yr18, مجله زیست شناسی ایران, 1389, شماره (23), 115-124
 27. رمضانپور س س، سلطانلو ح، لاروچ آ, مطالعه الگوی تظاهر و تنظیم ژن انتقال دهنده کربوهیدرات SuT1 در شرایط سرمادهی در دو رقم گندم زمستانه (Triticum aestivum, مجله زیست شناسی ایران, 1389, شماره (23), 478-487
 28. چرکزی ف، رمضانپور س س، سلطانلو ح، نواب پور س, ارزيابي تغييرات كمي در ميزان رونوشت دو ژن رمزكننده عوامل رونويسي دخيل در القاء بيان ژن هاي تحمل به تنش شوري در گياهچه هاي گندم , ژنتیک نوین, 1389, شماره (5), 77-85
 29. رمضانپور س س، سلطانلو ح, ارزیابی کمی الگوی تظاهر و تجزیه in silico عناصر موجود در ناحیه راه انداز ژن انتقال دهنده کربوهیدرات SuT4 در شرایط سرماهی در گندم (Triticum aestivum), ژنتیک نوین, 1388, شماره (4), 53-60
 30. رمضانپور س س، یزدی صمدی ب، بی همتا م ح، زالی ع ع، لاروچ آ, ارزيابی الگوی تظاهر ژنهای کربوهيدرات طي فرآيند سرمادهي با استفاده از روش Real-Time PCR در گندم (Triticum aestivum L.em.Thell), مجله علوم کشاورزی ایران, 1387, شماره (39), 27-39
 31. قنادها م ر، سلطانلو ح، ترابی م، رمضانپور س س, بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد 134E182A زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای آلل کراس, مجله علوم کشاورزی ایران , 1383, شماره (35), 643-656
 32. رمضانپور س س، حسین زاده ع ه، زینالی ح. وفایی تبار م, مطالعه روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام کلاندلس پنبه از طریق روشهای آماری چندمتغیره, مجله علوم کشاورزی ایران, 1381, شماره (33), 103-113
 1. Nejadsadeghi L, Maali Amiri R, Zeinali H, Ramezanpour SS, Sadeghzade B, embrane fatty acid compositions and cold-induced responses in tetraploid and hexaploid wheats, Molecular Biology Reports, 2015, شماره (42), 363-372
 2. Khazaei M, Maali amiri R, Talei AR, Ramezanpour S, Differential Transcript Accumulation of Dhydrin and Beta-glucosidase Genes to Cold-induced Oxidative Stress in Chickpea, JAST, 2015, شماره (17), 725-734
 3. Ahmadi-ochtapeh H, Soltanloo H, Ramezanpour SS, Naghavi MR, Nikkhah HR, Yoosefi rad S, QTL mapping for salt tolerance in barley at seedling growth stage, Biologia Plantarum, 2015, شماره (59), 283-290
 4. Hosseinpour A, Seifi E, Javadi D, Ramezanpour SS, A preliminary study on pollen compatibility of some hazelnut cultivars in Iran, Advanced Horticultural Sciences , 2015, شماره (29), 13-16
 5. 5) Nejadsadeghi L., Maali Amiri R., Zeinali H.,Ramezanpour S.S., Sadeghzade B, Comparative Analysis of Physio-Biochemical Responses to Cold Stress in Tetraploid and Hexaploid Wheat, cell biochemistry and biophysics, 2014, شماره (70), 399-408
 6. Hassaneian Khoshro H., Taleei A.R., Bihamta M.R., Shahbazi M., Abbasi A.R., Ramezanpour S.S, Expression analysis of the genes involved in accumulation and remobilization of assimilates in wheat stem under terminal drought stress, Plant Growth Regulation, 2014, شماره (74), 165-176
 7. Kazemi-Shahandashti S.S., Maali-Amiri, Zeinalia H., Khazaei M., Talei A.R, Ramezanpour S.S, Effect of short-term cold stress on oxidative damage and transcript accumulation of defense-related genes in chickpea seedlings, Journal of Plant Physiology, 2014, شماره (171), 1106-1116
 8. Safari R., Shabani A., Ramezanpour S.S., Imanpour M.R, Effect of sub-lethal doses of CdCl2 on histopathological and biochemical parameters of Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1987). , International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2013, شماره (5), 650-657
 9. Hosseinpour A., Seifi E., Javadi D., Ramezanpour S.S., Molnar T.J. , Nut and kernel characteristics of twelve Hzelnut cultivars grown in Iran, Scientia Horticulturae , 2013, شماره (150), 410-413
 10. Kolangi Miandareh H., Farahmand H., Ramezanpour S.S., Akbarzade A., Kaiya H., Miyazato M., Rytkönen KT., Nikinmaa M, Developmental transcription of genes putatively associated with growth in two sturgeon species of different growth rate, General and Comparative Endocrinology , 2013, شماره (182), 41-47
 11. Hafezi Shahroodian S., Azadfar D., Soltanloo H., Ramezanpour S.S, Genetic variability in natural Iranian populations of Cupressus sempervirens var. horizontalis in Caspian Sea coastward assessed by SSR markers, Plant Omics Journal, 2011, شماره (4), 19-24
 12. Kolangi Miandare H., Farahmand H., Ramezanpour S.S., Nematollahi MA., Rafiee GR., Mojazi Amiri B, Effects of ghrelin on some plasma hormonal changes in juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus). , Comparative Clinical Pathology, 2011, شماره (21), 1099-1102
 13. Soltanloo H., Ghadirzade Khorzoghi E., Ramezanpour S.S., Kalateh Arabi M, Genetic analysis of Fusarium head blight resistance in bread wheat, Australasian Plant Pathology, 2011, شماره (40), 453-460
 14. Keivani M. Ramezanpour S.S., Soltanloo H. Choukan R., Naghavi M.R., Ranjbar M, Genetic diversity assessment of alfalfa (Medicago sativa L.) populations using AFLP markers, Australian Journal of Crop Science, 2010, شماره (4), 491-497
 15. Ramezanpour S.S., Vakili Bastam Sh., Soltanloo H., Kia Sh., Kalate Arabi M, Estimation of Combining Abilities and Heterosis of Septoria tritici Blotch Resistance in Wheat Genotypes, Australian Journal of Crop Science, 2010, شماره (4), 480-484
 16. Soltanloo H., Ghadirzade Khorzoghi E., Ramezanpour S.S., Kalateh Arabi M., Pahlavani MH, The expression profile of Chi-1, Glu-2, Glu-3 and PR1.2 genes in Scab-resistant and susceptible wheat cultivars during infection by Fusarium graminearum, Plant Omics Journal, 2010, شماره (4), 162-166
 17. Ghdirzadeh khorzoghi E., Soltanloo H., Ramezanpour S.S., Kalateh Arabi M, Combining ability analysis and estimation of heterosis for resistance to head blight caused by Fusarium graminearum in spring wheat, Australian Journal of Crop Science, 2010, شماره (4), 626-632
 18. Charkazi F., Ramezanpour S.S., Soltanloo H, Expression profile of some dehydration responsive element-binding factor under drought stress induced by PEG in wheat seedlings, Plant Omics Journal, 2010, شماره (3), 194-198

     بازديد : 26737
   Copyright © 2014
   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان