وبگاه شخصی سيده ساناز رمضانپور

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: سيده ساناز
نام خانوادگي: رمضانپور
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: ramezanpours@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيزراعت و اصلاح نباتات تهران ایران 1373 تا 1377 
كارشناسي ارشداصلاح نباتات تهران ایران 1377 تا 1379 
دكترياصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری تهران ایران 1381 تا 1386  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسي الگوي كمّي تظاهر ژنهاي گندم در شرايط تنش سرما
English: Quantitatuive pattern of gene expression in wheat under cold stress

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار علوم کشاورز و منابع طبیعی گرگان ایران 1390 کنون   تخصص اصلی
  بازديد : 26735
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان